ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. ยินดีต้อนรับ  
สิทธิของประชาชน

 
 

 ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร

                                                                                                                                                                                                                      
 

Google

 
Search

 
                                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.มาตรา 9


  

  ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.
มาตรา 23
   

     

   ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก 
มาตรา 26
    
 

คลิป VDO ที่น่าสนใจ

 


                                                       

   
 


      

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  #

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559
 

   
 #

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 สิงหาคม 2559
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2559
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
(เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
(เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559)
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 7 และวันที่ 14 มิถุนายน 2559)
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ 20 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ 18 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม.10 พฤษภาคม 2559)
 

   
 #

แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางพิจารณาวินิฉัยข้อหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
** รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก.ครั้งที่ 1/2559
** ตัวอย่าง การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในกรณีต่างๆ
 1. สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 275/2558  โดนรื้อบ้านครับ!
  2. สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 276/2558  ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
  3. สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 272/2558  ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
  4. บทความเรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
  5. บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
  6. สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 38/2558 คุณหมอคนเก่ง
  7บทความเรื่อง ขอสำเนาแผ่น ดี วี ดี เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไร
  8. บทความเรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปิดเผยอะไรได้บ้าง
  9. บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
  10.บทความเรื่อง ของผมมี อย. ครับ
  11.บทความเรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป!
  12.บทความเรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา
  13.สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 50/2559 "อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"

   
 #  


โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2559
  

   
# 

 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

   
 #

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
 

   
  #

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

   
   ##


รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประจำปี 2558 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

   
#   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559
 # เชิญชวนเที่ยวงาน วันคล้ายวันสถาปนา "ส.ป.ก.ครบรอบ 41 ปี" 
พบกับสินค้าทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน คุณภาพดี ราคาย่อมเยา
ณ บริเวณหน้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อเกษตรกรรม  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2559
#  สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
 #  สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 # โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ "หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 13
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2559
  # นโยบายการบริหารประเทศ 1 ปี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)
(ทำก่อน ทำจริง ทำทันที เพื่อประเทศไทย มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน)
 #

ส.ป.ก.รับการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 5 มกราคม 2559 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้การต้อนรับ นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผุ้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 
 #

"ส่งความสุขปีใหม่ 2559" จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 #

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2559 
นโนบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ปีแห่งการ "ลดด้นทุน"
การผลิตทางการเกษตร

  # กรอบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นโยบายการปฏิบัติของ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนงานในปี 2559
เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้เป็นธรรม
 #  
"ประดับธงในดวงใจ"เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
 #
ส.ป.ก.ให้บริการ ALRO Mobile Application
สมัครขอที่ดินทำกินฟินกับแอปพลิเคชั่่นที่มีลูกเล่น ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์คำว่า "ส.ป.ก."
 #  แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2558
 #
 ส.ป.ก.ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่

# 


 **  คู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ส.ป.ก.   

  **  ภาคผนวก

# 
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558 


 # กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 1208/ว 527 ลว 5 ม.ค. 2558)
 #
 
ส.ป.ก.รับโล่รางวัล"หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"     
 # ส.ป.ก. จัดประชุมคณะกรรมการงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 #

 ส.ป.ก.สัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ    
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีนายธนู มีแสงเงิน
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

 #
 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ป.ก.     
 # 

โครงการ อพ.สธ. - ส.ป.ก. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 #   การประชุม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 #

 ส.ป.ก.จัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์   
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ณ บริเวณเรือนฉลอง (ร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก.) ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

 #  โครงการ Smart Office ส.ป.ก.ยโสธร จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตข้าวพื้นบ้าน 17 สายพันธุ์
 #  ส.ป.ก. ร่วมจัดงานวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๗ 
 #  ส.ป.ก.ประชุมร่วมกรมป่าไม้กำหนดแนวทางการตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 #

 แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เสีย    
เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ได้ที่   เบอร์โทร 08-6446-8849

 #   กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ส.ป.ก.ที่สอดคล้องกับการดำเนินการใน 8 มาตรการเพื่อการปฏิรูประบบราชการ
 #   ส.ป.ก. แพร่จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มอบความสุขให้กับเกษตรกร
#  ส.ป.ก. ยโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร
# สพทอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตข้าว" รุ่นที่ 2
# ส.ป.ก. ยโสธร ลงแขกดำนากล้าต้นเดียว ข้าวอินทรีย์ 17 สายพันธุ์
   #  ส.ป.ก. อำนาจเจริญจัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
   #  ส.ป.ก. นครพนมร่วมกับ จว.ทหารบกนครพนมจัดงานมอบ ส.ป.ก. 4-01 และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน
  # 

รวมภาพข่าว ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำสัญญาเช่าซื้อของเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ครั้งที่ 2/2557  / ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดอบรม"การลดต้นทุนการผลิต เปลี่ยนวิถีชีวิตสู่เกษตรอินทรีย์" / โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยความเชื่อมั่นสูงเพื่อการส่งออกครั้งที่ 7

  #

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่  ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่น 2 สมัครได้ตั่งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557   เริ่มอบรม มิถุนายน 2557 

#

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

#

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  #

บทความ "39ปี การปฏิรูปที่ดินไทยก้าวไกลเกษตรอินทรีย์"

ดูหน้าถัดไป--

 
    

  จัดซื้อ - จัดจ้าง  มาตรา 9 (8)

    

   


                                                       

   
     

        Time & Date

    

 

 สถิติเข้าเยี่ยมชม

สถิติวันนี้

2 คน

 สถิติเมื่อวาน

41 คน

สถิติเดือนนี้

3677 คน

สถิติปีนี้

16700 คน

สถิติทั้งหมด

103256 คน

เริ่มเมื่อ 2013-05-03

     
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของการใช้เว็บไซต์

    


ที่ตั้ง  :  ชั้น 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200

 


Copyright (c) 2006 by Your Name

Website Templates by Free CSS Templates